Finančný dar

Darovaním finačnej čiastky obcianskemu združeniu Presahy podporíte našu činnosť, prevádzku a rekonštrukciu modranského Lýcea, kultúrne, vzdelávacie a tvorivé dianie v nezávislom priestore v Modre.

Náš účet v Slovenskej sporiteľni, a.s.: 5154597834, IBAN: SK71 0900 0000 0051 5459 7834, Kód banky: 0900, BC SWIFT: GIBASKBX, Variabilný symbol pre dar: 77